Σ ι ά τ  ι σ τ α

Τους θησαυρούς σου ψηλαφώντας
ο νους μου τρέχει σ' ατραπούς και λεωφόρους,
που τα παιδιά σου χάραξαν σ΄Aνατολή και Δύση
αναζητώντας το καλό σε λόγο, τέχνη και πραμάτεια
για να στολίσουν ζηλευτά μόνο τ΄όνομά σου !
Νίκος Ποταμίτης
    Σιάτιστα 10-5-2002

free translation                      S i a t i s t a

By touching your treasures

my mind runs on the roads and the avenues,

your children have opened on East and West

searching the virtue on speech, art and ware

just to adorn enviably your name!

Nikos Potamitis

Siatista 10-5-2002

entrance

Introduction/ Name / Siatista of the National struggles / Siatista of economy and culture /Siatista of the education/

Siatista of the benefactorsSiatista .....of the four seasons./  Epilogue

Main page