Ιερός Ναός προς τιμήν του Αγίου Νικάνορος 

Στη θέση όπου είναι κτισμένος ο ναός του Αγίου Νικάνορος προϋπήρχεν αρχαίος ναός, που είχε κτισθεί στα 1709, στην εποχή που αρχιερεύς ήταν ο Ζωσιμάς, οπότε είχαν ανεγερθεί οι περισσότεροι ναοί και μάλιστα σε μέρη που δέσποζαν των εισόδων στην πόλη. Στο ναό αυτό, όταν αποφασίστηκε να ανεγερθεί το δημοτικό σχολείο <της Γεράνειας>, μεταφέρθηκε το νεκροταφείο.
Την παραμονή της επετείου του Αγίου Νικάνορος υπάρχει συνήθεια να γίνεται αγρυπνία και πανήγυρη. Η συνήθεια αυτή έχει εισαχθεί πρώτα <κατά> την επέτειο του Αγίου Νικάνορος και έπειτα εισήχθη η συνήθεια αυτή και <κατά> την παραμονή του Προφήτου Ηλιού και της Αγίας Παρασκευής.
Στο υπέρθυρο του ναού είναι αναγεγραμμένα τα ακόλουθα:
«Ο θείος ούτος και ιερός ναός, ο επ’ ονόματι τιμώμενος του οσίου πατρός ημών Νικάνορος του θαυματουργού ηγέρθη εκ βάθρων το Σ<ωτήριον> έτος 1709 αρχιερατεύοντος του Κου Ζωσιμά. Επεσκευάσθη δε κατ’ Αύγουστον του 1899 τη (με τη) συνδρομή και πρωτοβουλία του κ. Ιωάννου Καρακώτσιου».


(απόσπασμα από το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής).                                                                                                                                                             Αικ. Ζωγράφου