ΟΔΟΣ: Ιατρού Πάικου

 

 

Πάικος  Ιωάννης

(1838*-1903),

γιατρός, Δημογέροντας, Έφορος των Σχολείων της Σιάτιστας.

 

 

 

  

Ο Ι. Πάικος, που γεννήθηκε κατά τα μέσα της 19ης εκατονταετηρίδας, υπήρξε γόνος της μεγάλης και αρχοντικής οικογενείας των αδελφών Πάικου, που έζησαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ταϊγάνιο, τον 18ο αιώνα . Τελείωσε την Ελληνική Σχολή της πατρίδος του, τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές εις τας Αθήνας, έγινε διδάκτωρ της Ιατρικής του Εθνικού Πανεπιστημίου*, επεσκέφθηκε τους Παρισίους, για να λάβει ανώτερη μόρφωση, και κατόπιν εγκατεστάθηκε στην πατρίδα του Σιάτιστα, όπου ήσκησε το ιατρικό επάγγελμα μέχρι του θανάτου του…

Ο Πάικος εξυπηρέτησε (υπηρέτησε) την Κοινότητα επί έτη κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους. Άλλοτε ως έφορος των σχολείων, άλλοτε ως δημογέρων της Μητροπόλεως και ως διδάσκαλος των Γαλλικών αμισθί. Ο Πάικος ανεφάνη (αναδείχτηκε) και προστάτης του πρασίνου. …

Ήταν πτωχός, έζησε πτωχός και απέθανε πτωχός, όπως αποθνήσκουν όλοι οι ανώτεροι χρημάτων. Την επιστήμη εξασκούσεν, όχι για να πλουτίσει, αλλά για να ωφελήσει τους πάσχοντας, αν θα ήταν δυνατό, διότι, ως αφορά την ωφέλεια των ιατρικών, σε ολίγα μονάχα φάρμακα, αριθμούμενα στα δάκτυλα, είχε πεποίθηση. Περισσότερο εμπιστεύονταν στη δίαιτα και στη φύση· και για τούτο, όπου έβλεπεν ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει η ενδεδειγμένη δίαιτα, από ανέχεια, αντί να λάβει χρήματα φεύγοντας, άφηνε κάτω από το μαξιλάρι του αρρώστου ένα τάλιρο, ίσως το τελευταίο που φιλοξενούσε το πορτοφόλι του, συνιστώντας ένα δυναμωτικό ζωμό. …

Απέθανε στα 1903 εκ συγκοπής της καρδίας, θύμα της κομματικής διαμάχης την εποχή των Σεραφειμικών,… (Φ. Ζυγούρη Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης…, σελ. 549).

ΠΗΓΕΣ

* Δραγάτη Βάια, Οι Μακεδόνες στο Ελληνικό Βασίλειο στα μέσα του 19ου αιώνα, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2010.

Ζυγούρης Φίλιππος , Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονικης.