ΟΔΟΣ: Γεωργίου Νούσιου

 

Νούσιος Γεώργιος Δημητρίου, (1881-1943).

Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας.  

 Στον εκλογικό κατάλογο Ανασελίτσης ο Γεώργιος Νούσιος αναφέρεται ως έμπορος. Χρημάτισε Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας κάποια περίοδο μεταξύ 1919-1936.

Στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο φύλλο της 12ης/8/1929, φέρεται εκλεγμένος κοινοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό που πλειοψήφησε.

Ο Φίλιππος Ζυγούρης αναφέρει ότι ήταν εγγονός του Λιώλιου Νούσιου, συμπολεμιστή του Κασομούλη.

 

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 335.

Μπόντας Γεώργιος, Μ., άρθρο με τίτλο: Κοινοτάρχες και Δήμαρχοι της Σιάτιστας στο περιοδικό «Βοϊακή Ζωή», Μάρτιος-Απρίλιος 1990.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915.

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 12ης/8/1929.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.