ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Νικηφόρου

 

Νικηφόρος,

Μητροπολίτης Σισανίου (1746- 1769). 

 

«…Tον Ζωσιμά αποθανόντα τον διαδέχτηκεν ο επίσκοπος Νικηφόρος, από την Αχρίδα καταγόμενος, και διατήρησε την επαρχίαν από τα 1746 έως τα 1769, δηλαδή 23 χρόνια.

Στα 1749 ο Νικηφόρος αναφέρεται στον κατάλογο εκείνων που βοήθησαν στην έκδοση της Οδού Μαθηματικής υπό Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Ο Νικηφόρος, μαζί με τους αρχιερείς Καστορίας κυρ Ευθύμιο, Βοδενών Γερμανό, Στρωμνίτσης Ανανία και Γρεβενών Γρηγόριο, Σιατιστέα, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και, αφού <όλοι τους> παρέστησαν (εξέθεσαν) στον τότε Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ την υλικήν και ηθικήν κατάσταση της Αρχιεπισκοπής Αχριδών, κατόρθωσαν να επιτύχουν την προσάρτηση αυτής εις το θέμα της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στα 1767.

Στα 1769 ο Νικηφόρος παραιτήθηκε από την επαρχίαν Σισανίου και εφησύχαζεν εις Κωνσταντινούπολη, όπου και απέθανε στα 1770, στις 5 Ιανουαρίου…»*

 

* Απόσπασμα από το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 174.

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης. 

Φίλιππος  Ζυγούρης, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής,  

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.