ΟΔΟΣ: Μπούνου

 

«…Το όνομα Μπούνος [οφείλεται], κατ’ άλλους, σε συνοικισμό κουτσοβλάχικο, στον οποίο ανήκαν και οι κήποι <που βρίσκονταν στην περιοχή και σήμερα εξέλιπαν >, και κατ’ άλλους, σε κύριον ο οποίος λέγονταν Μπούνος  και ο οποίος ήρθε στη Σιάτιστα από Κοζάνη, κατά την καταστροφή της <Κοζάνης> από επιδρομή, και με έξοδά του συνεκέντρωσε τα διασκορπισμένα εκεί νερά·<και έκαμε τη βρύση Μπούνο> και από ευγνωμοσύνη εδόθη το όνομά του…».*

* Αποσπάσματα από το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 542.

 Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μπούνος, Κοζανίτης, οπαδός του δημοκρατικού Γεωργίου Αυλιώτη. Αναγκάστηκε να φύγει από την Κοζάνη, όταν επικράτησε ο πολιτικός αντίπαλος του Αυλιώτη Ρούσης Κοντορούσης. Βλέπε Λιούφης Π., Ιστορία της Κοζάνης, σελ.69, 70.

Αυλιώτης, αρχηγός της δημοκρατικής πολιτικής φατρίας της Κοζάνης, εχθρός του Αλή πασά. Εστράφη κατά των πολιτικών αντιπάλων του στην Κοζάνη, επειδή έκαναν κακή κατανομή των φόρων και πίεζαν τους οπαδούς του. Φονεύθηκε από Αλβανούς που έφερε ο αντίπαλός του Ρούσης Κοντορούσης, αρχηγός της αριστοκρατικής φατρίας της Κοζάνης, και το πτώμα του εξετέθη σε δημόσια θέα και διαπόμπευση επί τριήμερον. Βλέπε Π. Λιούφη, Ιστορία της Κοζάνης, σελ. 61-77.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90. 

--------------------------------------------------

Νεότερη έρευνα, αδημοσίευτη ακόμη, της κ. Καλλιόπης Μπόντα-Ντουμανάκη εντοπίζει το τοπωνύμιο «Μπούνος» στον Κώδικα Ζωσιμά σε πράξη της 10ης Ιανουαρίου 1691, πολύ πριν από τα γεγονότα που αναφέρει ο Φίλιππος Ζυγούρης.

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής,