ΟΔΟΣ: Βασιλείου Μήκα

 

Μήκας* Βασίλειος του Δημητρίου,

Πρόεδρος Κοινότητας Σιάτιστας.

Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1885*. Μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο ανέπτυξαν στη Σιάτιστα επιχείρηση επεξεργασίας καπνών.

Χρημάτισε Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας για το διάστημα από 27/5/1945 έως 24/9/1946. Πέθανε το 1961. Ο Φ. Ζυγούρης γράφει σχετικά στη σελ. 565 του έργου του: 

«…Την καλλιέργεια του καπνού ενεθάρρυναν και ενίσχυσαν οι Σιατιστείς καπνέμποροι αδελφοί Μήκα, Γεώργιος και Βασίλειος, οι οποίοι αγόραζαν τα καπνά της Σιατίστης και της περιφερείας, τα συγκέντρωναν στη Σιάτιστα, τα επεξειργάζονταν σ’αυτήν και έτσι έδιδαν εργασίαν σε αρκετούς καπνεργάτας και καπνεργάτριες και διηυκόλυναν οικονομικώς τη ζωή πολλών οικογενειών και <έτσι> συντελούσαν στην επέκταση της καπνοφυτείας. Το είδος αυτό της εργασίας έφερνε μεγάλην κίνησιν στη Σιάτιστα, και μάλιστα σε μακρό χρονικό διάστημα, καθόσον, με το φύτευμα, το σκάλισμα, το μάζευμα, το ραμμάτιασμα, το στέγνωμα, το παστάλισμα, τη δεματοποίηση και την εν γένει επεξεργασία απασχολούσε πολύν κόσμο και καθ’ όλον το έτος μάλιστα ...».

 

* στον Εκλογικό Κατάλογο της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915 αναγράφεται ως Μήκακας και έτος γεννήσεως  1882.

 

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 565.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90. 

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.