ΠΛΑΤΕΙΑ: Μητροπολίτου Μελετίου

 

 

 

Μελέτιος,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης (1852-1864).

Ο aγαθός Μελέτιος, κατά τον Φ Ζυγούρη, ήταν εγκρατής (πολύ καλός γνώστης) της εκκλησιαστικής μουσικής και της θύραθεν σοφίας (αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας).

«Φίλος των γραμμάτων επισκέπτονταν τακτικά τις παραδόσεις, <αίθουσες διδασκαλίας>, στην Ελληνική Σχολή και υπέρμετρα εκτιμούσε τους λειτουργούς της εκπαίδευσης. Πολλά των βιβλίων της βιβλιοθήκης του βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Σχολής Σιάτιστας.… Στην εποχή του Μελετίου έχουν ανεγερθεί στη Σιάτιστα τα περισσότερα σχολικά κτίρια. Τότε, [στα 1863], έγινε το παλαιό Δημοτικό Σχολείο Χώρας από κτίστες Ζιουπανιώτες, που φημίζονταν ως άριστοι τοιχοποιοί. Στην εποχή του Μελετίου έγινε και το κωδωνοστάσιο της Χώρας [στα 1856] και το κωδωνοστάσιο της Γεράνειας στα 1862*». Με κατάλληλες προσωπικές ενέργειες διαφύλαξε και αξιοποίησε την οικονομική περιουσία των σχολείων της Σιάτιστας- δωρεά Βασιλικής Νικολάου.

Ο Α. Α. Κανατσούλης στα Ιστορικά Σιατίστης. Ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου. Η ιεραρχία των μητροπολιτών, εφημ. «Βόρειος Ελλάς», φ. 149, 23-3-1930, σ. 4 γράφει: «… ο Μελέτιος είχε την έμπνευση να παραλάβει την κινητήν περιουσίαν των Σχολείων, η οποία συνέκειτο εις χρεώγραφα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αυλικαί ομολογίαι καλούμενα, πληρώσας το αντίτιμον αυτών εις το ακέραιον και να παραδώσει αυτάς προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, του οποίου επέκειτο η πτώχευσις, απέναντι χρέους του. Δια των χρημάτων τούτων ηγοράσθησαν τότε κατά πρώτον μετοχαί της ΕΤΕ ως περιουσία των σχολείων».

 

Στη συνέχεια, αυτές οι μετοχές -μαζί με άλλα χρεώγραφα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας, τα οποία προέρχονταν από τα κληροδοτήματα Ν. Λαζάρου Σαμαρά ή Λαζάροβικ και Δ. Καλτσιού- ρευστοποιήθηκαν και με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 τα 7 διαμερίσματα που έχει στην κατοχή του το 1ο Δημ. Σχολείο Σιάτιστας στη Θεσσαλονίκη, Αγίας Θεοδώρας 13.

ΠΗΓΕΣ

Δάρδα Α., Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Δίκου Π.,Επιστολή του στην εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ, αρ. φύλλου 88, Σεπτέμβριος 1990, σελ. 5.

*Ζυγούρη Φιλίππου, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 177.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο  Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης του  Αναστασίου Δάρδα.