ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Λεοντίου

 

Λεόντιος,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης (1835-1852).

 

«…Ο Λεόντιος καταγόταν από τη Μυτιλήνη, διαδέχτηκε τον Ιωαννίκιο και εποίμανε την επαρχία Σισανίου 16 χρόνια και μήνες 9, από τα 1835 έως τα 1852. 

Στην εποχή του Λεοντίου ανακαινίσθηκε και η Ιερά Μητρόπολη, ως δείχνει η επιγραφή σε πλάκα εντοιχισμένη στην εξώθυρα της Μητρόπολης, δεξιά του εισερχομένου, και έχει ως εξής:

«Ανεκαινίσθη επί του Πανιερωτάτου Αγίου Σισανίου και Σιατίστης Κυρίου Λεοντίου, Μυτιληναίου. Σεπτέμβριος 1842».

Απέθανε στη Σιάτιστα και ο Δημ. Αργυριάδης έκαμε δίστιχο ιαμβικό επιτύμβιο,που είχεν ως εξής:

<Ο τάφος αυτός κράτησε το σώμα σου, η μακάρια όμως ψυχή σου έφυγε μακριά, στην αιώνια κατοικία> …».*

 

ΠΗΓΕΣ

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Φιλίππου Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 177.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.