ΟΔΟΣ: Κυρά Σανούκως

 

Κυρά Σανούκω* τοπική ηρωίδα.

Κυρά Σαννούκου, πες της Βάιας σου

να διώξ’ τους φυλαχτάδες.

Διώξτι τους να παν ικείθι

να πατήσουμι του σπίτι.

Δε σας φοβούμι σκυλλαρβανιτάδις,

έχου τα σπίτια μου ’ψηλά

μι μουλίβι σκιπασμένα

κι μι μάρμαρου στρουμένα.

Κάτου ’ς του Μπούνου μαχαλά

μάστι φκιέλλια κι τσαπιά,

σύρτι κι ’ς τουν Καραδουιάννη

να του πάρτι του τιγάνι. ………………….

Η πρώτη επιδρομή <εναντίον της Σιάτιστας το 1725 κατά την άποψη του Φ. Ζυγούρη> έγινεν από 3.000 Αλβανούς με αρχηγούς τούς Γκαβογιάτσιο, Βεΐτση και Σταμούλη, χριστιανό Αλβανό. Ξεκίνησαν από τα Τρία Αλώνια, χωριό της περιφερείας Γρεβενών, πέρασαν το γεφύρι του Πασιά και έφθασαν στη στενωπό του Μπούνου, από την οποία είχαν ελπίδα να μπουν στη Σιάτιστα, να θύσουν και ν’ απολέσουν, να λεηλατήσουν και ατιμάσουν. Πλην οι ελπίδες τους διεψεύσθησαν. Βρήκαν τα σπίτια που ήσαν δεξιά και αριστερά της διόδου πιασμένα από Σιατιστινά παλικάρια και στα οχυρότατα σπίτια της κυράς Σανούκως (ύστερα Χατζηγιάννη) και του Προκοπίου Βοϊδομάτη συγκεντρωμένους πολλούς Σιατιστινούς και γυναίκες ακόμα, που τοίμαζαν τα φυσέκια, μεταχειρίζοντας αντί μολυβιών καλάια λυωμένα από σκεύη καλαΐσια, και είδαν πως ήταν αδύνατο να προχωρήσουν και αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν.**

*<απαντώνται και οι τύποι: Σαννούκω, Σαννούκου, Σανούκου>

 

ΠΗΓΕΣ

**Απόσπασμα από το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 57.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.