ΟΔΟΣ: Κορυτσάς

 

Κορυτσά, πόλη της σημερινής Αλβανίας,

κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. 

Το 1440 μ.Χ. κατελήφθη από τους Οθωμανούς.

Κατά την Τουρκοκρατία ήταν η έδρα του σαντζακίου της Κορυτσάς, στο βιλαέτι Βιτωλίων.

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα το σαντζάκι και η πόλη της Κορυτσάς κατοικείται κατά πλειοψηφία από Έλληνες, που κυριαρχούν και στην οικονομική ζωή.

«….Εν Κορυτσά πόλει ικανώς Ερμή τω Εμπολαίω δουλευούση, τα ελληνικά γράμματα εθεραπεύοντο. Ήδη, ειμή αρχαιότερον, τω 1817 εδίδασκεν αυτόθι Ιωσήφ Αρχιμανδρίτης, εφεξής δε τω 1838 συνέστη Σχολή αξιόλογος επικουρία το πλείστον των εν Αιγύπτω εμπόρων Κορυτσαίων διατηρουμένη άχρι του νυν ακμαία…..»*

 Η Κορυτσά, με σειρά συνθηκών και πρωτοκόλλων, με τη λήξη του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου παραχωρήθηκε οριστικά στην Αλβανία.

Στον ελληνοϊταλικό πόλεμο η Κορυτσά καταλήφθηκε από τον ελληνικό στρατό για μικρό διάστημα, αλλά μετά το τέλος του πολέμου ξαναπέρασε στην Αλβανία.

 

ΠΗΓΕΣ

*Παρανίκας Ματθαίος, Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ') εκατονταετηρίδος.

Σχινάς Νικόλαος, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας.

Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.