ΟΔΟΣ: Νικολάου Κλαδά

  

Κλαδάς Νικόλαος,

αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού,

λοχαγός διοικητής της πυροβολαρχίας

στη μάχη της Σιάτιστας την 4η Νοεμβρίου 1912.

 

Κλαδάς Νικόλαος, αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, «… αξιωματικού με μόρφωση σπανίαν και εξέχουσαν στρατιωτικήν ικανότητα…» σημειώνει ο Φ. Ζυγούρης. Στη μάχη της 4ης Νοεμβρίου 1912 ήταν λοχαγός διοικητής της πυροβολαρχίας. Τα έτη 1917 και 1920-1921 είχε τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και ήταν διοικητής της Σχολής Ευελπίδων. Στη Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν συνταγματάρχης διοικητής της 11ης Μεραρχίας.

Στο Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Μπούφαλο-Ν. Υόρκης Ην. Πολιτειών του έτους 1926* ο Νικόλαος Κλαδάς έγραψε για τη μάχη της Σιάτιστας, 4/11/1912:

«Οι Σιατιστείς δεν προσήλθον εις την μάχην ως ερασιτέχναι, θεώμενοι εκ του μακρόθεν τα γινόμενα· οι Σιατιστείς προσήλθον και κατετάχθησαν ως πραγματικοί μαχηταί υπό τας διαταγάς του λοχαγού Κατεχάκη Γεωργίου, Διοικητού των Κρητικών Σωμάτων. Απόδειξις δε της ενεργού συμμετοχής των είναι ότι έχυσαν το τίμιόν των αίμα ανά τας ορεινάς φάραγγας και τας δυσπροσίτους κορυφάς του πεδίου της μάχης της Σιατίστης κατά την 4ην Νοεμβρίου 1912. Ο Ηρακλής Ι. Γκιουλέκας, ο θαρραλέος νεανίας, ο τραυματισθείς σοβαρώς υπό βολίδος κατά τον καρπόν της δεξιάς χειρός, ου τραυματισμού ένεκα παρέστη επιτακτική ανάγκη ακρωτηριασμού ολόκληρου του βραχίονος. Ο Αθανάσιος Χατζηζήσης βληθείς δια θραύσματος οβίδος και αποθανών μετά μακράν άκαρπον νοσηλείαν, ο Γεώργιος Τσίπου (Πατσιαδάς) φονευθείς επί τόπου υπό οβίδος, ο Λάζαρος Κατσανίκου, πληγωθείς εις την χείρα ελαφρώς, αποτελούσιν αυταπόδεικτα δείγματα του τι προσέφεραν οι Σιατιστείς κατά την μάχην ταύτην».

ΠΗΓΕΣ

*Κλαδά Νικ., στρατηγού, άρθρο του με τίτλο Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ, αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο 652 της 4ης/11/1962.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

Επίσημη ιστοσελίδα. Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. http://www.sse.gr/, ανάρτηση:1/7/2013.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο 50 έτη Ελευθερίας του Μ. Στρακαλή.