ΟΔΟΣ: Νικολάου Κασομούλη

 

Κασομούλης Νικόλαος  (1795-1872).

Αγωνιστής του 1821,

 έγραψε το έργο « Ενθυμήματα Στρατιωτικά

της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833».   

Ο Νικόλαος Κασομούλης στην ιδιόγραφη διαθήκη του αναφέρει ότι γεννήθηκε στην Κοζάνη. Όμως και άλλες πόλεις με ισχυρά επιχειρήματα διεκδικούν την καταγωγή του. Μια από τις πόλεις αυτές είναι και η Σιάτιστα σύμφωνα με την άποψη παλιών και νέων μελετητών*.

Ο ίδιος ο Νικόλαος Κασομούλης εξάλλου αναφέρει στο έργο του:

«… έφθασα εις την Σιάτισταν, εις την Μητέραν μου, εις τας αδελφάς μου, εις τους πατριώτας μου, εις τους συμμαθητάς μου και διδασκάλους μου, αφού δέκα χρόνους δεν είχαν με ιδεί. Κλαύματα συνώδευαν την χαράν και των γονέων μου και των φίλων μου και σχεδόν όλους τους συμπολίτας μας».<Ενθυμήματα, τόμος Α΄, σελ. 138-139>.

Ο αγωνιστής Κασομούλης συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της Επανάστασης του 1821, από την Επανάσταση του Ολύμπου, την πολιορκία του Μεσολογγίου, τις επιχειρήσεις στον Πειραιά και την Πελοπόννησο μέχρι τη δημιουργία του ελληνικού Κράτους, το οποίο υπηρέτησε από διάφορες στρατιωτικές υπηρεσίες.

Όσο ακόμα ήταν στην στρατιωτική υπηρεσία, το 1833, άρχισε να γράφει όσα άκουσε από γέροντες πολεμιστές για πολεμικά γεγονότα πριν το 1821 και όσα ο ίδιος ήξερε από τα πολεμικά γεγονότα του Αγώνα του ’21 στα οποία ό ίδιος πήρε μέρος.

Αποτέλεσμα της συγγραφής του είναι το έργο « Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833» που επιμελήθηκε ο Γιάννης Βλαχογιάννης και εκδοθηκε με χρηματοδότηση της Επιτροπής του Παγγείου Κηροδοτήματος.

Για το συγγραφικό έργο του Κασομούλη ο ακαδημαϊκός Α. Κεραμόπουλος στη συνεδρίαση της 11ης/1/1940 της Ακαδημίας Αθηνών κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Κασομούλη «Ενθυμήματα …»  τόνισε:

«Ό,τι όμως είχεν εξαίρετον και αναμφισβήτητον ο Κασομούλης, ήτο η ιστορική αντίληψις των πραγμάτων, ην έκρυπτεν εις την ψυχήν του. Ο Κασομούλης ήτο εκ γενετής ιστορικός, ως ήσαν της φύσεως προνομιούχα τέκνα πάντες οι παράγοντες του πολιτισμού κατά τους παρελθόντας αιώνας. Εσκέφθητε, άραγε, εις ποίον πολυτεχνείον εσπούδασαν οι αρχιτέκτοντες οι κτίσαντες τας Καπνικαρέας ή τα αρχοντικά της Σιατίστης; ήσαν ως ο Κασομούλης εκ γενετής πεπροικισμένοι και διηρθρωμένοι προς τινα κατεύθυνσιν».*

Πέθανε το 1872 στη Στυλίδα (1871 σημειώνει ο Ν. Δελιαλής).

Με επιμέλεια του Εμμ. Πρωτοψάλτη εκδόθηκε το «Ημερολόγιο του Νικολάου Κ. Κασομούλη εξ αγνώστου και το πρώτον νυν <1968> εκδιδομένου χειρογράφου» από τις εκδόσεις Ε. Γ. Βαγιονάκη στην Αθήνα. Αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 25/2/1836 έως 30/10/1837.

 

ΠΗΓΕΣ

Δελιαλής Νικόλαος, Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικολάου Κ. Κασομούλη (1795-1871).

*Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 317.

Κασομούλης Νικόλαος, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.