ΟΔΟΣ: Δημητρίου Καρακάση

 

Καρακάσης Δημήτριος του Νικολάου, ιατροφιλόσοφος. 

 

Ο Δημήτριος Καρακάσης γεννήθηκε στη Σιάτιστα γύρω στα 1734, σπούδασε κοντά στον «ιεροσοφολογιότατο» Παπά Μιχαήλ. Το 1751 προσλήφθηκεν από τον μητροπολίτη Γρεβενών Γρηγόριον, Σιατιστέα, ως γραμματικός και διδάσκαλός του, όπου έμεινε μονάχα ένα έτος .Ύστερα ήρθε στην Ουγγαρία, όπου έμαθε τα Λατινικά και τα Γερμανικά. Στη συνέχεια σπούδασε Ιατρική στη Λειψία και στη Χάλλη της Σαξονίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε επιτυχημένα ως γιατρός πρώτα στη Λάρισα και μετά στη Σιάτιστα. Παντρεύτηκε στην Κοζάνη και αργότερα, ύστερα από πρόσκληση των προκρίτων της πόλης του Βουκουρεστίου, ήρθε στο Βουκουρέστι, όπου εργάστηκε ως γιατρός της πόλης και του εκεί Νοσοκομείου.

Στο Βουκουρέστιο εχρημάτισεν αρχίατρος του ηγεμόνος Κ. Καρατζά, από τον οποίο εκτιμώνταν εξαιρετικά, όχι μονάχα για την επιστημονική αξία, αλλά και για την αγαθότητα της ψυχής και τη βαθιά κρίση και αγχίνοια του πνεύματος. Στην Ιστορία της Κοζάνης, [σελ. 286, <σημ. 1>], ο γυμνασιάρχης Π. Λιούφης για δείγμα της μεγάλης ευνοίας του ηγεμόνος προς αυτόν αναφέρει το εξής γεγονός:

«Έπεμψέ ποτε ο ηγεμών τινά των υπασπιστών του μετά 60 δούλων των καλυτέρων διατάξας αυτόν να προσφέρη τούτους δώρον τω Δημ. Καρακάση προς ένδειξιν ευνοίας και ακραιφνούς φιλίας. Του δε αυλικού θεράποντος παραλαμβάνοντος τους δούλους και απάγοντος εν είδει θρεμμάτων εις την αυλήν του ιατρού και ειπόντος: «Δώρον Σοι προσφέρει ο ηγεμών τούτους» ο Καρακάσης συγκινηθείς «ευχαριστώ, είπε, τω ηγεμόνι δακρύων, επί τη μεγάλη προς με ευνοία και δέχομαι το δώρον, αλλ’ έχω την άδειαν να μεταχειρισθώ αυτούς, όπως αν βούλωμαι;» του δε θεράποντος αποκρινομένου ότι πάσαν επ’ αυτών έχει εξουσίαν παρά του ηγεμόνος, ο Καρακάσης δι’ εγγράφου χειραφετήσεως εχορήγησε πάσι την ελευθερίαν». 

ΠΗΓΕΣ

Το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 493.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.