ΟΔΟΣ: Γεωργίου Καπιτσίνη

 

 

Καπιτσίνης Γεώργιος,

αξιωματικός,

αρχηγός κρητικών εθελοντικών σωμάτων στον Α΄Βαλκανικό πόλεμο.

Ο Γεώργιος Καπιτσίνης καταγόταν από εύπορη οικογένεια της Μονεμβασιάς. Απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, τάξη του 1893.

Ιδιοφυία στα Μαθηματικά, πήρε μέρος στον άτυχο πόλεμο του 1897, τραυματίστηκε στη μάχη του Βελεστίνου, αργότερα, για ιδιωτικούς λόγους, παραιτήθηκε από το στρατό, πήγε στην Αμερική όπου :

διαμένων εν Σικάγω, ένθα εν τω ομονύμω Πανεπιστημίω ηκολούθησε πολιτικάς επιστήμας… μετέβη εις Σαν Διέγο της Καλλιφορνίας, όπου εσπούδασεν αεροπόρος σκοπών να επανέλθη εις Ελλάδα και εις τας τάξεις του στρατού με τα νέα εφόδιά του.  … Ταχύς και αεικίνητος ως ήτο έτρεξε γοργός εκ των ακτών του Ειρηνικού εις το πρώτο σάλπισμα του πολέμου, …*

Ο Φίλιππος Ζυγούρης στα Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 382 σημειώνει:

«….Επεσεν ο γενναίος αρχηγός Καπετσίνης, ο οποίος είχε καταλάβει με το σώμα των νέων Κρητών το Καστράκι. Ο με εξαιρετικά προσόντα στολισμένος αυτός αξιωματικός, ενώ ορμούσε με το περίστροφο στο χέρι εναντίον του εχθρού και έδιδε θάρρος και παράδειγμα αφθάστου ηρωισμού στους οπλίτας του, δέχτηκε σφαίρα εχθρική στο μέτωπο και έπεσεν ένδοξα …..».

 

ΠΗΓΕΣ

*Απόσπασμα από κείμενο με τίτλο: ΑΠΟ ΤΕΣ ΠΕΙΟ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ, δημοσιευμένο στο έργο του Αργυρίου Τόζη ΑΟΡΑΤΕΣ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ με τη δήλωση ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από το ημερολόγιο της Νέας Υόρκης «Προμηθεύς».

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.