ΟΔΟΣ: Ιωνά

Ιωνάς Mοναχός (1737-1825).

 

Τα πρώτα γράμματα ο Ιωνάς τα διδάχτηκε στη Σιάτιστα από το δάσκαλο Μιχαήλ Παπαγεωργίου και στην Κοζάνη από τον Καλλίνικο Μπάρκοση από τα Ιωάννινα.

Το 1798 με δικά του έξοδα έκτισε στη Γεράνεια την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

Ο μοναχός Ιωνάς επιδόθηκε στο έργο της λατρείας του θεού με το κτίσμα του Ναού των Ταξιαρχών και στο έργο της διδασκαλίας με τη μετατροπή της αρχοντικής του οικίας σε Σχολείο.*

Το σπίτι του, που ήταν κάτω από την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, εκεί που σήμερα είναι σπίτι και οικόπεδο του Γούλια Γκουτζιαμάνη (Ταπνού), μετά το θάνατό του χρησιμοποιήθηκε ως διδακτήριο για την Ελληνική Σχολή και το Παρθεναγωγείο.

Το αρχοντικό αυτό σπίτι οι παλιοί Σιατιστινοί το έλεγαν «Το Σχολείο του Ιωνά».

 

ΠΗΓΕΣ

*Αναστασίου Ν. Δάρδα, Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών και Τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτίτορας αυτού Ιωνάς Μοναχός.

Οικον. Νικολάου Δάρδα, Ιεροί ναοί και παρεκκλήσια της Σιατίστης.

Μπόντα Γεωργίου, «Ιωνάς Μοναχός», στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη, του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Δημοσίευμα με τίτλο Ιωνάς Μοναχός, κτήτωρ του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Σιατίστης στο φύλλο 18 της εφημερίδας του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Μαρκίδαι.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.