ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Ιεροθέου Ανθουλίδου

 

 

 Ιερόθεος Ανθουλίδης,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης (1909-1920).

 

«…Την 6η Αυγούστου [1909], παραμονή του Αγίου Νικάνορος ήρθε στη Σιάτιστα ο νέος αρχιερεύς Ιερόθεος, που διορίστηκε σε αντικατάσταση του Σεραφείμ. Ο Ιερόθεος ήταν αρχιερεύς σοβαρός, αξιοπρεπής, που γνώριζε να κρατεί τη θέση που εμπρέπει σε αρχιερέα, και εποίμανε την επαρχία χωρίς να αναφυεί κανένα σπουδαίο ζήτημα, που μπορούσε να διαταράξει τη γαλήνη της επαρχίας,……..» 

(Απόσπασμα από το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα …)

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 193.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο  Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης του  Αναστασίου Δάρδα.