ΟΔΟΣ: Διονυσίου Μοναχού

 

Διονύσιος Μοναχός,

σιατιστινός ιερομόναχος στο Άγιο Όρος,

συγγραφέας του:

ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΙΧΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

Ο ιερομόναχος Διονύσιος γεννήθηκε στη Σιάτιστα στο δεύτερο μισό της 2ης δεκαετίας του 18ου αιώνα. Έγινε μοναχός και ασκήτεψε στο Άγιο Όρος. Από αγιορειτικά έγγραφα πληροφορούμαστε ότι ήταν «πνευματικός», δηλαδή εξομολόγος, που ειδικότερα για το Άγιο Όρος προϋποθέτει «ιερομόναχον μεμαρτυρημένης και διαβεβοημένης αρετής….…Τα έργα του Διονυσίου, ομιλίαι, εγκώμια, επιστολαί και λόγοι, σκοπόν έχουν την ψυχικήν ωφέλειαν και καλλιέργειαν των πιστών, λαϊκών και μοναχών»*. Τα χειρόγραφα βρίσκονται κύρια σε βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους. Το 1928 εκδόθηκαν τα χειρόγραφα αυτά στην Αθήνα από τον αγιορείτη μοναχό Κοσμά τον εκ Καρπάθου με τίτλο αυτόν που έχουν και τα χειρόγραφα ΙΧΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ο πλήρης τίτλος του εντύπου είναι ο ακόλουθος:

ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΙΧΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΗΤΟΙ

ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ

Συντεθείσαι παρά του αοιδίμου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ιερομονάχου,

και Πνευματικού Πατρός του εκ Σιατίστης,

και ασκήσαντος κατά το αγιώνυμον Όρος του Άθωνος, εν τη Ιερά Σκήτη

του Αγίου Δημητρίου, τη κειμένη κατά την μεγίστην Λαύραν του Βατοπαιδίου.

 

Στα αγιορειτικά χειρόγραφα τα οποία προαναφέρθηκαν υπάρχει και μία επιστολή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου προς τον Διονύσιον, ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«Ανέγνων τας ιεράς και ηθικάς ομιλίας σου Σεβασμιώτατε Πάτερ… Είδον εν αυταίς καρδίαν, αμαθή μεν και άπειρον Ελληνικής παιδείας, και άλλο τι μη γινώσκουσαν, ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον, γεμάτην όμως από ένα φως γνώσεως, από μιαν αγάπην  ειλικρινή. Και από ένα ένθεον ζήλον, πνέοντα την ωφέλειαν του πλησίον…».**

 

ΠΗΓΕΣ

*Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 5ος, σελ. 82-83. Εκδότης Αθ. Μαρτίνος, Αθήναι: 1962-1968.  http://e-homoreligiosus.blogspot.gr/2010/11/12.html, ανάρτηση: 22/10/2013.

**Μπόντας Γεώργιος, «Ο Σιατιστινός ιερομόναχος Διονύσιος».

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.