ΠΛΑΤΕΙΑ : 4ης Νοεμβρίου 1912

Στις 4 Νοεμβρίου 1912 σημειώθηκε η μεγάλη επίθεση των τουρκικών στρατευμάτων για την ανακατάληψη της επαναστατημένης από 12 Οκτωβρίου 1912 Σιάτιστας, στην οποία είχε φτάσει πλέον ο ελληνικός στρατός.Επακολούθησε σκληρή μάχη και συντριβή των τουρκικών στρατευμάτων.

 

Ο συνταγματάρχης Ν. Κλαδάς σε έκθεσή του αναφέρει για την 4η Νοεμβρίου 1912:

«Ο Ελληνικός στρατός εξησφάλισε και εμονιμοποίησε την ελευθερίαν της Σιατίστης, αλλά δεν την απηλευθέρωσεν υπό την καθαράν σημασίαν του στρατιωτικού όρου, καθ όσον η ενθουσιώδης αύτη πόλις απηλευθερώθη μόνη της».

Η μάχη της 4ης Νοεμβρίου 1912 παγίωσε την απελευθέρωση της Σιάτιστας και υπήρξε η χαριστική βολή για τους Τούρκους. Έχει γραφεί ότι: «εάν η Σιάτιστα έπιπτεν, ίσως τα όρια του Ελληνικού Κράτους να ήσαν νοτιώτερον της Φλωρίνης».   

 

Οι εφημερίδες έγραψαν τότε:

«… κατά την ημέραν ταύτην τα Κρητικά και ευσταλή παλληκάρια υπό τους γενναίους των αρχηγούς Κατεχάκην, Παπαδόπετρον και τον αείμνηστον Καπιτσίνην, οι φιλότιμοι και πλήρεις σφρίγους και εθελοθυσίας νέοι των εμπέδων ταγμάτων υπό τους λαμπρούς ταγματάρχας Παπαδάκην και Ζυγούρην, η λεοντόθυμος πυροβολαρχία του λοχαγού κ. Κλαδά, οι ηρωικοί πεζοναύται και οι ανδρείοι Γαριβαλδηνοί υπό τον εύτολμον αρχηγόν των Α. Ρώμαν εξεχύθησαν ακατάσχετοι κατά των λυσσωδώς επερχομένων τουρκικών ταγμάτων και προτάξαντες τα γενναία των στήθη κατασυνέτριψαν μεν τον εχθρόν, περιέσωσαν δε τους βωμούς και τας εστίας της Σιατίστης ως και τας 40 χιλιάδας προσφύγων της επαρχίας και εξησφάλισαν τα νώτα της Ε΄Μεραρχίας μαχομένης την αυτήν ημέραν βορείως της Κοζάνης παρά τον Κόμανον.

Αλλά και η Σιάτιστα ουκ ολίγον συνεπικούρησεν εις την αισίαν διεξαγωγήν της μάχης. Οι μεν άνδρες ήρπασαν τα όπλα και συνηγωνίζοντο παρά το πλευρό των αδελφών και σωτήρων αυτών, αι δε γυναίκες άλλαι μεν εγένοντο τραυματιοφορείς, άλλαι παρείχον μητρικήν περίθαλψιν εις τους μεταφερομένους εκ του πεδίου της μάχης τραυματίας και … αι γραίαι ανοίξασαι τας εκκλησίας εδέοντο με θερμά δάκρυα μετά των ιερέων, όπως ο Θεός στέψη δια νίκης τα Ελληνικά όπλα. Ουδείς Σιατιστής (sic) κατά την φοβεράν εκείνην στιγμήν εσκέφθη την φυγήν, τόση ήτο η γενναιοψυχία των και η πεποίθησις εις τον θρίαμβον των Ελληνικών όπλων».

 (απόσπασμα από την εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, φύλλο της 18ης/11/1913)

 

ΠΗΓΕΣ

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας, Τύποις Τσιρώνη, Αθήναι 1962.

Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, φύλλο της 18ης/11/1913, σελ. 5.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90. 

Φωτογραφία: Συλλογή Γιώργου Λογδανίδη.