ΟΔΟΣ: Φούρκας

Στη Σιάτιστα υπάρχει σήμερα γειτονιά / συνοικία με το όνομα Φούρκα.

Παλιότερα με το ίδιο όνομα υπήρχε και πλατεία στην ίδια γειτονιά, η οποία ονομαζόταν Φούρκα εξαιτίας του σχήματός της*.

Στην πλατεία αυτή, όπως και στην πλατεία της Γεράνειας και στα «Τρία πηγάδια», οι Σιατιστινοί στους γάμους χόρευαν τον «τρανό χορό», ο Κώτσιος Μπαλαμπάνης τις Αποκριές έκανε τον «χάσκα», την πρωτοχρονιά συγκεντρώνονταν και χόρευαν τα «Μπουμπουσιάρια»…

Το 1931 έγινε ανάπλαση της πλατείας αυτής με δαπάνη του ευεργέτη της πόλης μας Νικολάου Δήμου. Η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 7ης/4/1931 έγραφε:

«…Η Κοινότης Σιατίστης σκέπτεται, ως επληροφορήθημεν, να τιτλοφορήση την πλατείαν ταύτην Πλατεία Νικολάου Δήμου εις ανταμοιβήν των όσων εδαπάνησεν ο κ. Δήμου δια την διεύρυνσιν και κατασκευήν της και ιδιαιτέρως διά την παροχήν εις τας εργατικάς χείρας εργασίας ήτις θα επιτρέψη εις πολλάς οικογενείας να εορτάσουν το Πάσχα με εξασφαλισμένον το ψωμί τους».

 ΠΗΓΕΣ

*Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ.457.

Διαδικτυακός τόπος: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού τύπου.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.