ΟΔΟΣ: Γεωργίου Τσίπου

    

Το όνομα του Γεωργίου Τσίπου, (1880-1912), αναγράφεται στο Ηρώον της πόλης μας. Είναι ένας από τους νεκρούς μαχητές της 4ης Νοεμβρίου 1912.

Την πρώτη επέτειο της μάχης της 4ης Νοεμβρίου 1912, στις 4/11/1913 δηλαδή, «… το Δημοτικόν Συμβούλιον εν σώματι καθώς και κοινοτική επιτροπή επεσκέφθη κατ’ οίκον τους τραυματίας της ιστορικής μάχης κ. κ. Ηρακλήν Γκιουλέκαν, Αθ<ανάσιον> Χατζηζήσην, Λάζ<αρον> Κατσιανίκον και την χήραν του φονευθέντος συμπολίτου μας Γεωργ<ίου>Τσίπου,…..» γράφει η Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 5/11/1913, σελ.3.

O Ι. Αποστόλου στο βιβλίο του «Ιστορία της Σιατίστης» στη σελ. 117 γράφει: «… ο Γεώργιος Τσίπου (Πατσιαδάς) φονευθείς επί τόπου υπό βολίδος…».

 

ΠΗΓΕΣ

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

Αποστόλου Ιωάννης, Ιστορία της Σιατίστης.

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,  φύλλο της 5ης/11/1913, σελ.3.