ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Παρθενίου

 

Παρθένιος, Επίσκοπος Σισανίου <1665, 1668>.

 

Ο επίσκοπος Σισανίου Παρθένιος αναγράφεται σε επιγραφή στο Επταχώρι το έτος 1665 και το έτος 1668 υπογράφει μια απόφαση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας, (Δάρδας Α., Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης, σελ. 21).

Ο Φίλιππος Ζυγούρης στο βιβλίο του Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, αναγράφει ένα επιτίμιο που εξέδωσε ο Παρθένιος. Παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από το επιτίμιο αυτό: «….και παιδι δεν έκαμε και λέοι οτοι πως τον έκαμαν τεχναις μαγικαις δια τούτο γράφομε οποιος εινε εκείνος ο χριστιανός μικρός ή μεγας άνδρας ή γινεκα νεος ει γεροντας οποίες εχουν καμωμένα ει μεν και φοβηθούν τον θεον και να τα χαλάσουν η δε καλως ει δε να μείνουν αφορησμενοι…».

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Φίλιππος Ζυγούρης, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 172.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.