ΟΔΟΣ: Ναούμ Βόγγολη

 

Bόγγολης* Ναούμ,

Δήμαρχος Σιάτιστας κάποια περίοδο πριν από το 1912. 

Ο Ναούμ Βόγκουλιος ήταν σημαίνον πρόσωπο της εποχής του. Συγκαταλέγεται μεταξύ των ευεργετών των σχολείων, γιατί εκτός άλλων διέθεσε, το έτος 1893, 90 λίρες για την κατεδάφιση και την εκ νέου ανέγερση της οικίας Τσιαγκάλη, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως Παρθεναγωγείο-Νηπιαγωγείο.

Διετέλεσε Δήμαρχος Σιάτιστας, κάποια περίοδο μεταξύ 1900-1912.

 

*Το όνομα στα κείμενα του Φ. Ζυγούρη απαντάται με τους τύπους Βόγγουλιος και Βόγκουλιος. Στον Εκλογικό Κατάλογο Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης του 1915 υπάρχει αναγραφή «Βόγκουλιου». Σε άλλα κείμενα απαντάται ως Βόγκολης και Βόγγολης. 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, «Ανέγερση Παρθεναγωγείου στην άνω Σιάτιστα και προβλήματα λειτουργίας του (1893-1894)», εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο του 2003 στη Σιάτιστα.

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 474.

Μπόντας Γεώργιος Μ., άρθρο με τίτλο: Κοινοτάρχες και Δήμαρχοι της Σιάτιστας, στο περιοδικό «Βοϊακή  Ζωή», Μάρτιος-Απρίλιος 1990.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915.

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.