ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Αθανασίου Νικολαΐδη

 

Αθανάσιος Νικολαΐδης,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης (1893-1900).

 

«… Ούτος διαδέχτηκε τον Αθ<ανάσιον> Μεγακλήν στα 1893 και εποίμανε την επαρχίαν έως τα 1900, οπότε απέθανεν από γεροντικόν μαρασμόν. Ο <μητροπολίτης> Αθανάσιος ούτος είχε πολλές αρετές και σιαυτές (σ’ αυτές) χρεωστείται η καρποφόρα δράση του στη νεότητά του. Η κορωνίδα όμως από τις αρετές του ήταν η αφιλοκέρδειά του, την οποίαν δεν θα βρεθεί άνθρωπος να αμφισβητήσει …

Από το γέροντα Αθανάσιον η επαρχία δεν καρτερούσε καρποφόρα δράση εξαιτίας της γεροντικής του αδυναμίας. Αλλά και <δεν> μπορούμε να φρονούμε ότι τα πράγματα της επαρχίας οπισθοδρόμησαν και δεν έχουμε ακούσει παράπονα να διατυπώνονται και ταύτα (αυτό), γιατί από το ένα μέρος ο σεβασμός, που το ποίμνιο έδειχνε στο πρόσωπό του, συντελούσεν εις το να βαίνουν ομαλά τα πράγματα της επαρχίας και από το άλλο μέρος οι προσπάθειες που κατέβαλλεν ο γραμματεύς του Μαργαρίτης Τουμπαλίδης, νέος φιλομαθέστατος, ηθικός, δεινός εκκλησιαστικός ρήτωρ και συγχρονισμένος με μόρφωση ου την τυχούσαν (όχι τυχαία), προωθούσαν τα πράγματα της επαρχίας σε πρόοδο εκπαιδευτική και κοινωνική σύμπνοια. …

Και για τούτο ο θάνατος του Αθανασίου λύπησε τη Σιάτιστα, <η οποία> και τίμησε αυτόν όπως άξιζε στο χαρακτήρα του, σπάνιο στις μέρες μας……».*

Η μητρόπολη που εποίμανε πριν έρθει στη Σιάτιστα ήταν η μητρόπολη Κώου και για το λόγο αυτό αποκαλείται και «Αθανάσιος ο από Κώου».

*Αποσπάσματα από το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ.186.

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ.186.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.