Προσπαθούμε  μια πρώτη προσέγγιση στην τοπική μας Ιστορία καταγράφοντας όσες πληροφορίες γνωρίζουμε για εκείνους  εκ των "πεσόντων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνας" τα ονόματα των οποίων είναι αναγραμμένα στην μαρμάρινη στήλη του Ηρώου των πεσόντων της πατρίδας μας Σιάτιστας.
Είναι φανερό πως κάθε σελίδα θα παραμένει ανοιχτή για συμπλήρωση από τους επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου, έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη.
  Αρχίσαμε με το Λεωνίδα Παπαπαύλου, Γυμνασιάρχη, συνεχίσαμε με το Γεώργιο Σφήκα, Καθηγητή,  δεύτερο  στη στήλη του  Ηρώου, τον Παύλο Νεράντζη, καπετάν Περδίκα.
   Σήμερα,4-9-2004, συνεχίζουμε με το Γεώργιο Λιουλιάκη του Λαζάρου.

 Γεώργιος Λιουλιάκης

 Γεώργιος Λιουλιάκης του Λαζάρου ( Καπετάν Ντόγρας)

"Εγεννήθη εν Σιατίστη το 1890. Κατετάγη ως οπλίτης εις το  Σώμα του Π. Μελά και παρά την καχεξία του σώματος επέδειξε μεγάλην γενναιότητα, εχρειάσθη δε πολύς χρόνος να πεισθή από τον Π. Μελάν ότι έπρεπε να νοσηλευθή λόγω του διαρκούς πυρετού υπό του οποίου κατετρύχετο. Απέθανεν εκ των κακουχιών του αγώνος κατά το 1914 εις το κελλίον του Αγίου Γεωργίου εν Σιατίστη."

(από το Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΜΝΗΜΗ )

Γεώργιος Λιουλιάκης

"... Είναι από τους πρώτους αντάρτας, που καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Επιτροπής Σιατίστης ακολούθησαν  τον πρωτομάρτυρα Παύλον Μελάν και αγωνίσθηκαν με  θαυμαστή αφοσίωση, που είχαν  αποσπάσει την ευαρέσκεια του Παύλου  και ιδιαίτερα ο Γεώργιος Λιουλιάκης, ο οποίος έγεινε θύμα της μεγάλης αυταπαρνήσεώς του, διότι είχε προσβληθή από θανάσιμο κρυολόγημα κατά τινα μεταφορά όπλων διερχόμενος τον ποταμό. ..."

από το υπό έκδοση έργο του Φιλίππου Αν. Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και Λαογραφικά αυτής )

 

 

"    Κριτσοτάδες, Κυριακή 7 Μαρτίου 1904.

 

Νάτα μου,

 ...........

Το σώμα μας αυξάνεται κατά δύο λαμπρούς Μακεδόνας της Σιατίστης. Είναι πρώτης τάξεως άνθρωποι, επί 14 έτη πολεμήσαντες τους Τούρκους εις την Μακεδονίαν......

Παύλος     "

 

(Από επιστολή του Παύλου Μελά στη γυναίκα του Ναταλία, δημοσιευμένη στο βιβλίο της ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ. )

Οι δυο Μακεδόνες που αναφέρονται είναι οι Ανδρέας Καλαμπούκας και Γ. Λιουλιάκης, όπως προκύπτει και από την προηγούμενη πηγή Φιλίππου Αν. Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και Λαογραφικά αυτής .

 

Γεώργιος Μπόντας-Ζωγράφου Αικατερίνη